Toepasselijkheid

Dit zijn de algemene voorwaarden van NiceDay Healthcare Nederland B.V. voor het gebruik van haar NiceDay app door cliënten. Door je te registeren voor en/of gebruik te maken van de NiceDay app geef je aan kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en ons privacy beleid.

Kosten

Het gebruik van de NiceDay is gratis. Op het gebruik van de NiceDay app blijven de voorwaarden van de mobiele provider van jou van toepassing. Jouw mobiele provider kan kosten in rekening brengen voor de toegang tot netwerkverbindingen voor de duur van de verbinding tijdens het gebruik van de NiceDay app.

Definities

In deze algemene voorwaarden wordt er naar NiceDay Healthcare Nederland B.V. verwezen als “wij” of “ons”. De mobiele applicatie die door ons ontwikkeld is wordt aangeduid met “NiceDay app”. De diensten die wij middels de NiceDay app leveren worden aangeduid met “NiceDay service”.

Afwijkende afspraken

Afspraken die afwijken van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien die afspraken via de e-mail zijn overeengekomen.

Communicatie

Door gebruik te maken van de NiceDay app accepteer jij dat wij via de e-mail met jou communiceren.

Wijzigen van de algemene voorwaarden

Wij mogen deze algemene voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. Wij stellen jou via de e-mail op de hoogte van de nieuwe algemene voorwaarden en van de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden in werking treden. Indien jij niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, dan dien jij geen gebruik meer te maken van de NiceDay app en de NiceDay app te verwijderen van jouw mobiele apparaat. Een link naar de meest recente versie van de algemene voorwaarden zal altijd beschikbaar zijn in de NiceDay app en op onze website.

Systeemvereisten

De NiceDay app werkt op de telefoon via de volgende besturingssystemen: minimaal Android 6 en minimaal iOS 11. Belangrijk is dat de NiceDay app regelmatig wordt geüpdatet om de nieuwste functionaliteiten te kunnen gebruiken.

Leeftijd

NiceDay service is beschikbaar voor gebruikers van 16 jaar en ouder. Ben jij jonger dan 16 jaar, dan is de NiceDay service enkel voor jou beschikbaar indien jij onder behandeling bent bij een GGZ instelling en jouw ouder of wettelijke vertegenwoordiger toestemming heeft gegeven voor het door jou gebruiken van de NiceDay app.

Voorzorgsmaatregelen

NiceDay service heeft een informatief doel en zijn niet bedoeld om de relatie tussen jou en jouw huisarts en/of andere medisch hulpverlener te vervangen. Wij zijn geen geautoriseerd medisch hulpverlener en hebben geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische aandoeningen van enige aard. Niet alle oefeningen of activiteiten zoals die voorkomen in NiceDay service zijn voor iedereen geschikt. Jij bent er zelf verantwoordelijk voor dat jij jouw behandelaar naar behoren informeert.

Gebruikersgegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige privacy wetgeving. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens door ons kan jij ons privacy beleid raadplegen. Jij kan het privacybeleid vinden in de NiceDay app en op onze website.

Inloggegevens en NiceDay account

Om gebruik te kunnen maken van de NiceDay service dien jij een account aan te maken op de NiceDay app. Nadat jij succesvol een account hebt aangemaakt, ontvang jij daarvan via de e-mail een bevestiging.

Jij bent zelf verantwoordelijk voor de geheimhouding van jouw inloggegevens. Jij bent verantwoordelijk voor alle vormen van gebruik van jouw inloggegevens, met of zonder jouw toestemming. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor verstuurde informatie door iemand die frauduleus toegang heeft gekregen tot jouw NiceDay account. Indien jij constateert dat een onbevoegde derde gebruik maakt van jouw NiceDay account, dan is het jouw verantwoordelijkheid om zo spoedig mogelijk jouw wachtwoord te wijzigen.

Het NiceDay account is persoonlijk en niet overdraagbaar.

Jij kan op ieder gewenst moment jouw NiceDay account deactiveren en de NiceDay app verwijderen van jouw mobiele apparaat.

Fair use

Het is niet toegestaan om van de NiceDay app gebruik te maken op een manier die andere gebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van de NiceDay service en van de NiceDay app zou kunnen aantasten.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom alsmede soortgelijke rechten tot bescherming van informatie met betrekking tot de NiceDay app (incl. standaard aanpassingen en updates), de achterliggende software, teksten, logo’s, handelsnamen, merken, lay-out en afbeeldingen komen uitsluitend aan ons toe.

Wij verlenen jou een wereldwijde, niet-exclusieve, niet-overdraagbaar en herroepelijke licentie om de NiceDay app te gebruiken voor persoonlijk niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan enig onderdeel van NiceDay service te reproduceren, verspreiden, wijzigen of hiervan afgeleide werken te maken, inhoud publiekelijk te tonen of commercieel te exploiteren, uitgezonderd wanneer dit noodzakelijk is om gegevens te bekijken en/of een redelijk aantal kopieën te maken van delen van deze gegevens (dit zonder wijzigingen). Jij bent verplicht op geen enkele wijze inbreuk te maken op onze intellectuele eigendomsrechten.

Gedragsregels

Het is niet toegestaan informatie via de NiceDay app te verspreiden of te delen die:

  • In strijd is met nationale en internationale wetgeving;
  • In strijd is met de goede zeden;
  • (Seksueel) intimiderend, racistisch, discriminerend, onterend, haatdragend of dreigend is;
  • Seksuele foto’s, handelingen of afbeeldingen bevatten;
  • Commercieel van aard is.

Het is niet toegestaan zonder toestemming van de andere partij audio- of schermopnamen van een gesprek te maken.

Als wij vaststellen dat jij niet verantwoordelijk omgaat met de NiceDay service, dan hebben wij het recht (maar niet de verplichting) jou de toegang tot de NiceDay app (deels) te blokkeren. Jij wordt daarvan via de e-mail in kennis gesteld. Constateren wij dat jij met gebruik van de NiceDay app een strafbaar feit pleegt, dan kunnen wij aangifte doen.

Wijzigingen aan de NiceDay service

Wij mogen zonder vooraankondiging wijzigingen tijdelijk of permanent, aanbrengen aan de NiceDay service of besluiten te stoppen met de NiceDay service, zonder dat wij op enige wijze aansprakelijk zijn voor enige schade die jij of een derde partij hierdoor lijdt. Indien wij stoppen met de NiceDay service, dan stellen wij jou daarvan ruim van te voren op de hoogte.

Service van derde partijen

De NiceDay service kunnen links of verwijzingen bevatten naar websites van derde partijen. Wij volgen of onderzoeken deze websites niet en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, functionaliteit of praktijken van deze websites.

Disclaimer met betrekking tot inhoud, garantie en beperking van aansprakelijkheid

De diensten worden door ons en onze partners geleverd zoals ze zijn. Wij kunnen niet verplicht worden tot het ondersteunen of onderhouden van de NiceDay app. Zowel wij als onze partners bieden geen enkele garantie met betrekking tot de werking van de diensten en de informatie die via de diensten wordt aangeboden.

Binnen een gecertificeerde behandelsetting dient de NiceDay app slechts als aanvulling op de deskundigheid van de behandelaar, waarbij in geval van twijfel altijd het advies van de behandelaar prevaleert. Op geen enkele manier zijn wij aansprakelijk voor de schade die ontstaat uit het (verkeerd) gebruik van de NiceDay app. De NiceDay app is slechts een communicatiemiddel.

De NiceDay app wordt via het internet aan jou ter beschikking gesteld. Dit betekent dat de kwaliteit of de beschikbaarheid van de NiceDay app kan worden beïnvloed door factoren die niet aan ons zijn toe te rekenen. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor schade die jij lijdt doordat de NiceDay app niet of niet volledig aan jou ter beschikking kan worden gesteld.

Het gebruik maken van de NiceDay service is geheel op eigen risico. Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijke, geestelijke of enige andere schade, zowel directe als indirecte schade, die jij en/of een derde lijdt door informatie die op de NiceDay app staat en/of door het gebruik van de NiceDay service. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan informatie die via de NiceDay app wordt verstrekt. Alle informatie op de NiceDay app wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid, volledigheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Jij bent zelf verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie die op de NiceDay app staat.

Wij kunnen nimmer garanderen dat op enige wijze door het gebruik van de NiceDay service een bepaald resultaat en/of bepaalde doelstellingen bereikt worden.

Wij kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld indien er sprake is van een niet-toerekenbare tekortkoming (overmacht). Onder overmacht wordt o.a. verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van hardware, software en/of internet- of andere telecommunicatieverbindingen, weersinvloeden, natuurrampen, epidemieën, overheidsmaatregelen, stroomstoring, virusinfectie of computervredebreuk door derden, bedrijfsstoring, oorlog, rellen, oorlogsgevaar, terrorisme, stroomstoring, diefstal, brand, alsmede iedere andere situatie waarop wij geen (beslissende) controle kunnen uitoefenen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op onze rechtsverhoudingen, deze algemene voorwaarden en op het gebruik van de NiceDay app is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen welke mochten ontstaan i.v.m. de NiceDay service en/of de NiceDay app, zullen bij uitsluiting berecht worden door de in Nederland bevoegde rechter binnen wiens rechtsgebied onze vestigingsplaats is gelegen. Jij hebt 1 maand de tijd nadat wij ons schriftelijk jegens jou op dit beding hebben beroepen, om voor beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.